Новини

Новини > Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
24.03.2021

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «АВІАКОМПАНІЯ «КОЛУМБУС» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Волинська, буд. 67, Корпус 1, оф. 415)повідомляє, що Загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2021 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 67, Корпус 1, зал засідань. Тел./факс: 461-54-85.

Перелік питань разом з проектами рішень включених до

проекту порядку денного

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання:Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Микитенко Г.І., Щербатюк А.В.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з другого питання: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. За підсумками звітного року дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, балансів та звітів Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з третього питання: Затвердити Баланс та звіт про Фінансові результати Товариства за 2020 рік.

4. Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Додаткова інформація:

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися з 10.00 до 10:30, за пред’явленням паспорта.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Волинська, буд. 67, Корпус 1, оф. 415, з 19 березня 2020 року, з понеділка по четвер, з 9-00 до 11-00 год, відповідальний Михайлов М.М.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 26 квітня 2021 року.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника

Період


2020 рік

2020 рік

2019 рік

Усього активів

26342,8

7651,0

Основні засоби

22,0

39,2

Довгострокові фінансові інвестиціїЗапаси

1 802,4

408,6

Сумарна дебіторська заборгованість

4136,4

363,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

20239,9

6827,1

Нерозподілений прибуток

-30426,5

-30693,8

Власний капітал

-426,5

-693,8

Статутний капітал

30000,0

30000,0

Довгострокові зобов'язанняПоточні зобов'язання

1593,5

782,5

Чистий прибуток (збиток)

288,7

-125,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періодуЧисельність працівників на кінець періоду (осіб)

9

9

Наглядова рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління В.В.Тарасов

24.03.2021 року


© 2021
Все права защищены