Новини

Новини > Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
25.03.2019

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «АВІАКОМПАНІЯ «КОЛУМБУС» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Волинська, буд. 67, Корпус 1, оф. 415)повідомляє, що Загальні збори акціонерів відбудуться 24 квiтня 2019 року о 10.30 за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 67, Корпус 1, зал засідань. Тел./факс: 461-54-85.

Перелік питань разом з проектами рішень включених до

проекту порядку денного

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання:Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Микитенко Г.І., Щербатюк А.В.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з другого питання: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. За підсумками звітного року дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, балансів та звітів Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з третього питання: Затвердити Баланс та звіт про Фінансові результати Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з п’ятого питання: Подовжити термін дії повноважень Голови Наглядової ради та її членів строком до 20.04.2022 року.

6. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.

Проект рішення з шостого питання: Подовжити термін дії повноважень Голови Правління та членів правління Товариства строком до 20.04.2022 року.

7. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з сьомого питання: Подовжити термін дії повноважень Голови Ревізійної комісії Товариства та її членів строком до 20.04.2022 року.

Додаткова інформація:

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватись з 10.00 до 10:30, за пред’явленням паспорта.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Волинська, буд. 67, Корпус 1, оф. 415, з 26 березня 2019 року, з понеділка по четвер, з 9-00 до 11-00 год, відповідальний Михайлов М.М.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 19 квiтня 2019 року.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника

Період


2018 рік 2017 рік

Усього активів

2070,0

2492,8

Основні засоби

44,6

76,3

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

408,4

266,4

Сумарна дебіторська заборгованість

1517,6

2035,7

Грошові кошти та їх еквіваленти

99,4

111,2

Нерозподілений прибуток

-30459,9

-31007,9

Власний капітал

-459,9

-1007,9

Статутний капітал

30000,0

30000,0

Довгострокові зобов'язання

Поточні зобов'язання

2529,9

3500,7

Чистий прибуток (збиток)

548,0

873,9

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

16

16

Наглядова рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління В.В.Тарасов

25.03.2019 року


© 2017
Все права защищены