Новости

Новости > Уведомление о проведении общего собрания акционеров
20.03.2020

Уведомление о проведении общего собрания акционеров

Шановні акціонери!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «АВІАКОМПАНІЯ «КОЛУМБУС» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Волинська, буд. 67, Корпус 1, оф. 415)повідомляє, що Загальні збори акціонерів відбудуться 24 квiтня 2020 року о 10.30 за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 67, Корпус 1, зал засідань. Тел./факс: 461-54-85.

Перелік питань разом з проектами рішень включених до

проекту порядку денного

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання:Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Микитенко Г.І., Щербатюк А.В.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з другого питання: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. За підсумками звітного року дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, балансів та звітів Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з третього питання: Затвердити Баланс та звіт про Фінансові результати Товариства за 2019 рік.

4. Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

5. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з п’ятого питання: Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства обрати нових членів Ревізійної комісії.

Додаткова інформація:

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися з 10.00 до 10:30, за пред’явленням паспорта.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Волинська, буд. 67, Корпус 1, оф. 415, з 23 березня 2020 року, з понеділка по четвер, з 9-00 до 11-00 год, відповідальний Михайлов М.М.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 22 квiтня 2020 року.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника

Період


2019 рік

2018 рік

Усього активів

7651,0

2070,0

Основні засоби

39,2

44,6

Довгострокові фінансові інвестиціїЗапаси

408,6

408,4

Сумарна дебіторська заборгованість

363,9

1517,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

6827,1

99,4

Нерозподілений прибуток

-30693,8

-30459,9

Власний капітал

-693,8

-459,9

Статутний капітал

30000,0

30000,0

Довгострокові зобов'язанняПоточні зобов'язання

782,5

2529,9

Чистий прибуток (збиток)

125,1

548,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періодуЧисельність працівників на кінець періоду (осіб)

9

16

Наглядова рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління В.В.Тарасов

20.03.2020 року


© 2021
Все права защищены