Новости

Новости > Уведомление о проведении общего собрания акционеров
21.03.2018

Уведомление о проведении общего собрания акционеров

Шановні акціонери!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «АВІАКОМПАНІЯ «КОЛУМБУС»(місцезнаходження м. Київ, пр. Повітрофлотський, 90-А)повідомляє, що Загальні збори акціонерів відбудуться 25 квiтня 2018 року о 10.30 за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 90-А, зал засідань. Тел./факс: 461-54-85.

Перелік питань разом з проектами рішень включених до

проекту порядку денного

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання:Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Іванов О.С., Булгаков С.О

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з другого питання: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. За підсумками звітного року дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, балансів та звітів Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з третього питання: Затвердити Баланс та звіт про Фінансові результати Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Додаткова інформація:

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватись з 10.00 до 10:30, за пред’явленням паспорта.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 90-А, з 25 березня 2018 року, з понеділка по четвер, з 9-00 до 11-00 год, відповідальний Михайлов М.М.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 19 квiтня 2018 року.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника

Період


2017 рік

2016 рік

Усього активів

2492,8

5569,6

Основні засоби

76,3

85,2

Довгострокові фінансові інвестиції

-

Запаси

266,4

79,8

Сумарна дебіторська заборгованість

2035,7

2261,5

Грошові кошти та їх еквіваленти

111,2

3143,1

Нерозподілений прибуток

-31007,9

-31881,8

Власний капітал

-1007,9

-1881,8

Статутний капітал

30000,0

30000,0

Довгострокові зобов'язання

-

Поточні зобов'язання

3500,7

7451,4

Чистий прибуток (збиток)

873,9

1860,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

16

29

Наглядова рада

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 22 березня 2018 року в №56 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління В.В.Тарасов

22.03.2018 року


© 2019
Все права защищены