Новости

Новости > Общее собрание акционеров ПрАТ Авиакомпания Колумбус
22.03.2017

Общее собрание акционеров ПрАТ Авиакомпания Колумбус

Шановні акціонери!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «АВІАКОМПАНІЯ «КОЛУМБУС»(місцезнаходження м. Київ, пр. Повітрофлотський, 90-А)повідомляє, що Загальні збори акціонерів відбудуться 24 квiтня 2017 року о 10.30 за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 90-А, зал засідань. Тел./факс: 461-54-85.

Перелік питань разом з проектами рішень включених до

проекту порядку денного

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання:Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Скиба Г.І., Кулагіна Є.В.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з другого питання: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. За підсумками звітного року дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, балансів та звітів Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з третього питання: Затвердити Баланс та звіт про Фінансові результати Товариства за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з п`ятого питання:Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Додаткова інформація:

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватись з 10.00 до 10:30, за пред’явленням паспорта.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 90-А, з 24 березня 2017 року, з понеділка по п’ятницю, з 9-00 до 11-00 год, відповідальний Михайлов М.М.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 18 квiтня 2017 року.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника

Період

2016 рік

2015 рік

Усього активів

5569,6

1553,9

Основні засоби

85,2

176

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

79,8

32,7

Сумарна дебіторська заборгованість

2261,5

1319,5

Грошові кошти та їх еквіваленти

3143,1

25,7

Нерозподілений прибуток

-31881,8

-33742,4

Власний капітал

-1881,8

-3742,4

Статутний капітал

30000

30000

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

7451,4

5296,3

Чистий прибуток (збиток)

1860,6

-2463,9

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

29

14

Наглядова рада

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 22 березня 2017 року в №55 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління В.В.Тарасов

22.03.2017 року


© 2017
Все права защищены