Новости

Новости > Уведомление о проведении общего собрания акционеров
18.03.2016

Уведомление о проведении общего собрания акционеров

Шановні акціонери!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «АВІАКОМПАНІЯ «КОЛУМБУС»(місцезнаходження м. Київ, пр. Повітрофлотський, 90-А)повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 21 квiтня 2016 року о 9.30 за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 90-А, зал засідань. Тел./факс: 461-54-85.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, балансів, та звітів товариства за 2015 рік.

4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

6. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.

7. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

8. Внесення змін до Статуту Товариства.

Додаткова інформація:

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватись з 9.00 до 9:30, за пред’явленням паспорта.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 90-А., з 21 березня 2016 року, з понеділка по п’ятницю, з 9-00 до 11-00 год, відповідальний Михайлов М.М.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 15 квiтня 2016 року.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника

Період

2015

2014

Усього активів

1553,9

1004,4

Основні засоби

176

233

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

32,7

71,8

Сумарна дебіторська заборгованість

1319,5

687,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

25,7

12,3

Нерозподілений прибуток

-33742,4

-31278,5

Власний капітал

-3742,4

-1278,5

Статутний капітал

30000

30000

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

5296,3

2282,9

Чистий прибуток (збиток)

-2463,9

-842,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

14

12

Наглядова рада

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 18 березня 2016 року в №49 «Бюлетень. Цінні папери України»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління В.В.Тарасов

18.03.2016 року


© 2017
Все права защищены